Hoven-långsjöns samfällighetsförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Information
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  

HOVEN-LÅNGSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2018-01-01 - 2018-12-31

 

Styrelsens sammansättning                                                                                                                                                                             vald

Ordförande / Viltvårdsansvarig     Peter Andersson   -18 (2 år)

Kassör                                        Vakant(Inköpt tjänst)                                                                            -

Vice Ordförande/ Sekreterare       Patrick Lundin      -17 (2 år)

Vägfogde                       AndersHåkansson              -17 (2 år)

Vattenansvarig               PatrikPalmroos                  -18 (2 år)

Miljö                              Camilla Johansson              -17 (1 år)
Suppleant                      Daniel Johansson                -18 (1 år)

Övriga ledamöter

Revisor                         Charlotte Åkerberg              -18(1 år)

Revisor                         Bengt-Göran Karlsson         -18(1 år)                                                    -

 

Revisorsuppleant           Christina Karlsson               -17(1 år)

 

Valberedningen har utgjorts av Lena Åsberg, Nina Johansson, Elisabeth Rubensdotter. Lena Åsberg, har varit sammankallande.

Deras förslag redovisas under detta årsmöte samt på hemsidan.

 

 

Stämma(or) och styrelsearbete

Ordinarie Föreningsstämma avhölls 2018-05-13, ca 40 personer närvarade.
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden Detta samt dialog med Vallentuna kommun, Lantmäteriet, Kronofogdemyndigheten, REV, Trafikverket, Jordbruksverket och i övriga ärenden med medlemmarna.

 

Valberedningen

För att få årsmötena mer strukturerade och mindre kuppartade ber vi medlemmarna respektera valberedningens jobb och via dessa personer ge förslag till styrelsemedlemmar som vill arbeta för föreningens bästa. De vi väljer skall representera samfälligheten och återspegla den uttalade viljan som finns vid ordinarie möten. Ett styrdokument för hur arbetet genomförs har upprättats.

 

Miljön

Inga ärenden har tillkommit under året. Medlemmarna i vår förening har fortsatt uttryckt att man skall lösa dessa frågor med enskilt vatten och avloppslösningar.

 

Städdagen

Städdagen ställdes in då en handfull medlemmar kom till Stallgården av 278 fastigheter. Fortsätter detta kommer styrelsen ta in städbolag och därmed eventuellt höja avgifterna. En städdag är en trevlig möjlighet att träffa grannar och göra ett gemensamt arbete för alla i området.
 

Uttaxering

I föreningen ingår 278 fastigheter, ca 40% är permanentboende. De permanentboende betalar 1 andel, fritidsboende 0,7 och obebyggda 0,2 andelar. Beloppen framgår av Debiteringslängden, de ska vara inbetalda senast den dag som stämman beslutar, i regel den sista augusti

Om avgiften inte är betald efter påminnelse så överlämnas ärendet till Kronofogde myndigheten för indrivning. Några ärenden har överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Ett par återstående ärenden är under utredning hos Kronofogden

För varje ärende debiterar Kronofogden en avgift på 600 kr som påförts dennes fastighet.
 

Vägar

Arbetet med att återställa dikena fortgår. På våren har vägar grusats samt de större grusvägarna damm bundits. Dikeskanter har slagits. Arbete med att såga ned grenar som hänger över vägarna har börjat men tomtägarna har eget ansvar att åtgärda detta. Information har satts upp och tomtägare kontaktats då det inte blivit åtgärdat.

 

Ny beläggning har utförts i området enligt årsmötesbeslut. Fokus har varit sträckor med backar som är mest utsatta för regn. Resultatet har varit mycket bra. Dock har fastighetsägare vid egna arbeten skadat vägbanan och kan då bli ersättningsskyldiga för reparation.

 

Fastighetsägarna ansvarar själva för sandning vid soptunnorna. Fordon eller annat får ej ställas utmed vägen eller på allmänning, eftersom det försvårar vägunderhållet. Det är upp till varje fastighetsägare att skotta sin infart. Vid postlådorna gäller att varje enskild tomtägare ansvarar för att skotta undan så att postbilen kommer fram.

Kostnaden för vintervägunderhåll har minskat då det kommit lite snö under verksamhetsåret.

 

Sandlådorna har fyllts på. Vid halt väglag kan den enskilde utnyttja sanden, för att förbättra framkomligheten, den får ej användas på egna tomten. Lock skall ligga på då sanden innehåller salt.

 

Trafikbestämmelser

Vi uppmanar, liksom alla tidigare år, att färdas varsamt på vägarna. Hastigheten på våra vägar är max 30 km/h. Vi uppmanar även våra medlemmar att respektera motorförbudet på våra sjöar även på vintern för snöskotrar.

Övervakning av parkeringsplatsen vid T-badet är numera överlämnad till Svensk Bevakningstjänst. Detta innebär att endast medlemmar som tillhör vår förening har rätt att ställa sina fordon där. Parkeringstillstånd utfärdas av styrelsen, kontakta ordföranden

 

Grönområden

Gärdena är slagna i två omgångar då fodret var bristvara. Att slå gärderna är för att möta upp kraven för EU-bidrag och för att vi skall få en bättre närmiljö. Vi har mottagit jordbrukarstöd från jordbruksverket. Vi har även börjat att fälla stora träd i anslutning till vägar/tomter som står på allmänning.

 

Omkullblåsta träd får tillvaratas efter kontakt med styrelsen. Om någon vill ha hjälp med trädfällning på en angränsande allmänning som tillhör vår förening, kontakta styrelsen för beslut.

                                                                                                                     

Häckar och buskar får ej skymma sikten så att trafikproblem uppstår. Max höjd vid väg-kors är 70 cm, enligt Vallentunas Trafiksäkerhetskommitté.

Detta är eftersatt av många fastighetsägare och vi uppmanara att dessa tar sitt ansvar och klipper i dikena.
 

Badplatsen
Det har städats och klippning har genomförts.

 

Båtbrygga
Då vi flyttade den gamla bryggan till ängen vid Långsjön blir den från 2017 och framöver den enda båtplats som föreningen skall ha för båtar i Långsjön. Medlemmar ansvarar själva för flytten av sin båt dock finns det kvar båtar efter strandlinjen. Detta skall åtgärdas av ägarna själva.
 

Stallgården

Den har varit uthyrd men i lite för liten utsträckning. Nu får även Älgeby hyra Stallgården för att öka beläggningen. Upprustning av kök har påbörjats och en ny veranda har gjorts. Söndagsbrunch och söndagsträning skedde som aktivitet i Stallgården som mycket uppskattade aktiviteter. Ljudanläggning finns som möjliggör dans och fest.

 

Viltvård  
Viltvård kommer att bedrivas om det är sjuka djur eller annan olägenhet uppkommer. Inom området gäller koppeltvång av hundar. Ett rå har skjutits som var skadat.

 

Vid viltolyckor Alltid anmäla till polisen samt till viltansvarig (Peter Andersson) i styrelsen, så vi kan vid behov göra eftersök. Olyckor har inträffat på väg 977 med rådjur.

 

Hemsidan, www.garnsekskogen.se, där kan aktuell information om vår förening hittas.

Information, som berör området, har kontinuerligt lagts in på hemsidan.

Kontakta gärna Styrelsen, om något av intressant bör förmedlas till medlemmarna.
 

Vatten har varit tillgängligt i norra och södra området. Vattenprover har tagits kontinuerligt och resultat publicerats på hemsidan.
 

Möjlighet till kräftfiske har funnits. Fotbollsspel har kunnat genomföras på planen med barn och föräldrar.
 

Övrigt kan vi redovisa, att samtliga fastighetsägare har tillsänts kallelser till ordinarie föreningsstämmor. Viktig information har även satts upp på anslagstavlor, vid infarter samt på brevlådeställningar, liksom på hemsidan.

 

Midsommarfirandet
Inget midsommarfirande genomfördes i år då arrangör saknades.

 

Beredskapsplan

Styrelsen jobbar vidare med en beredskapsplan då vi ser att det inte finns stöd för området hos kommunen. Årsmötet kommer att bli informerad och när planen är klar publiceras den på hemsidan. Då det var en extremt torr sommar finns stor risk för brand skall fastighetsägare notera när eldningsförbud inträder och när det är olämpligt att grilla utanför sin egen tomt.

 

 

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en skön och trevlig sommar!

 

Peter Andersson                Patrick Lundin                                          Patrick Palmroos
 

Anders Håkansson   Camilla Johansson

 

 

 


     Augusti 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631

 Nyheter

  • Båtar efter stranden Långsjön
Det finns fortfarande...
(2020-08-10)

  • Kräftfiske 7-16 augusti
Styrelsen har begräns...
(2020-08-02)

  • Hoven har åter bra vattenvärden
Efter omprov har nu H...
(2020-07-29)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen