Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – september 2021
Nyheter – november 2020

Nyheter

Attackerad av hund under kvällspromenaden

Jag och min hund Lidas blev idag 16:30 attackerad av en icke kopplad(?) hund med dess ägare på Mossvägen/Bäckvägen. Hunden var lös och den sprang ca 20 meter rakt fram till min hund och attackerade den. Som hundägare är jag trött och mycket upprörd då personen inte har sin hund i koppel, se nedan, och att den tidigare attackerat andra hundar

Granar fällda vi kraftledning Långsjövägen/Vretvägen

Kraftdistributören har fällt granar vid Långsjövägen/Vretvägen efter kraftledningen som hugade spekulanter kan hänta. Allt som ligger är bra om det tas om hand till ved. Ordförande

Nytt dokument för nyinflyttade och andra som behöver information.

Jag satt ihop ett dokument med "bra ha" nyinflyttadinformation om vår samfällighet. Under fliken Dokument finns Välkommen till HLSF som innehåller dokumentet med information om vår samfällighet. Om ni saknar någon information skicka ett mail till peterbrottbyandersson@hotmail

Kör försiktigt och glöm inte reflexer

Vi har återkommande problem med fortkörning och ber er att sänka farten till den rekommenderade hastigheten 30km/h. Som fotgängare är det dags att ta på reflexer och inte minst för hundarna så ingen kommer till skada. Ordförande

Frågor/klagomål kring regler i detaljplan för Garns-Ekskogen

Det har inkommit flera klagomål/synpunkter till både Vallentna kommun och styrelsen på att fastigheter används som upplag för företag/entrepenad. Detta har föranlett till att Vallentuna kommun kommer att undersöka inkomna klagomål. Vallentuna kommun kommer att utreda berörda fastigheter i ovan nämnda ärende

Städdag 1 oktober Stallgården 10:00

Det är dags att ta tag i städningen för året och det kommer att fokusera på några olika områden. Samling Stallgården 10:00 första oktober. -Båtplatserna i Långsjön och Hoven skall ordnas upp och städas/röjas

Båtbryggan Långsjön, Åtgäder omgående

Efter att ha varit ner till båtbryggan ser Styrelsen att båtägare måste ta tag i era båtar avseende märkning och att de som är på bryggan är vattenfyllda och håller på att sjunka. Vi kommer att plocka bort och dra upp de båtar som inte har märkning i fören med fastighetsnummer. Ombesörjes omgående

Båtar gratis i Hoven

Det finns 2st båtar som ni kan få gratis som ligger i Hovensjön. Kontakta Jonas Torell på jonastorell@gmail.com. Ordförande

Kräftfiske till 4-13 Augusti

•Styrelsen har begränsat kräftfisket till 4-13 Augusti. Varje fastighet får använda högst 3 st burar och max ta upp 50 st kräftor. Vi använder självkontroll

Otjänligt vatten på Ekbacksvägen 26

Efter test har brunn på Ekbacksvägen 26 tängts pga. ökade bakterier som gr otjänligt vatten. Mikrobiologisk bedömningAnalysresultat uppfyller inte gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12pga att intestinala enterokocker har påvisats i provet

Vattenprover OK

Vattenproverna äe nu utförda och samtliga inklusive baden är ok. Styrelsen

Till hundägare

Jag fick ett samtal av en fastighetsägare som uttryckte rädsla att gå förbi vissa tomter där hundar attakerar stängsel när man går förbi. Problemet gäller även lösspringande hundar i området. Jag uppmanar hundägare att se till att detta undviks och att människor kan gå på vägarna utan att känna rädsla för era hundar

Ny båtplats Hoven

Till båtägare Hoven Garns-Ekskogens Samfällighet Enligt beslut vid ordinarie möte 2023 beslutades att motionen om gemensam båtplats för Hoven skall genomföras under sommar/höst 2023. Båtplasen är utsedd vid viken som ansluter till änden av Bäckvägen, se www. garnsekskogen

Vattenbrist och brandrisk

Med den utveckling av väderleken vi har uppmanar vi alla medlemmar att var mycket restriktiva med att använda grundvattnet annat än nödvändiga funktioner som tvätt/dusch/matlagning. Det är inte ok att fylla basänger med grundvatten och det är förbjudet om man använder sommarvattenbrunnarna för detta men vi får fundera på om detta skall gälla alla grundvattenkällor i vår samfällighet. Brandrisken är mycket stor och det är förbjudet att grilla utanför sin egen tomt samt att detta är säkrat med vatten om en olycka skulle inträffa

Årsmötesprotokollet finns nu på anslagstavlorna och hemsidan

mvh//Ordförande

Myckt stor brandrisk

Det är mycket stor brandrisk och eldningsförbud. Var även försiktig vid grillning och gör det inte direkt på marken. Styrelsen

Årsmötesprotokollen finns nu på anslagstavlorna

Nu finns protokollet på årets samfällighetsmöte på anslagstavlorna. Ordförnade

Akta vägarn nu när värmen kommer!

Vår beläggning är anpassad för våra vägar som rör på sig och är därefter flexibel för att hantera detta(t. ex Tjäle). Ratta inte stillastående bilar då det vrider sönder vägbanan

Dokument innevarande år

Nu är BR och RR uppladdade för 2022 under dokument. Styrelsen

Årsmötet 14 maj

Hej medlemmar, Hoppas att ni har tid att komma på årsmötet 14 maj. Årsavgiften har höljts till i år och detta beror på blad annat de ökade bränslekostnaderna för plogning samt elkostnader och att vi har blivit momspliktiga. Samfälligheten har inte höjt avgiften sedan 2013 och med fortsatta ökade kostnader för vägunderhåll och dikning samt problem med att ta ned skadade granbarkborreträd föreslår styrelsen denna höjning

Alla dokument uppladdade inför årsmötet

Lite strul på hemsidan men nu är alla dokument uppladdade under Dokument/Innevarande års dokument. //Ordförande

Styrelsen önskar en fortsatt glad påsk!

Kallelse årsmöte 2023

HOVEN-LÅNGJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Hoven-Långsjöns Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Söndagen den 14 maj 2023 klockan 10. 00 Plats: Stallgården OBS! Medtag denna KALLELSE med medföljande dokument För granskning finns dokument på hemsidan V15 under fliken ”Innevarande års dokument” www. garnsekskogen

Samfälligheter är momspliktiga, nytt beslut av skatteverket

Som information till medlemmarna har skattemyndigheten nu beslutat att samfälligheter över 50 000 i omsättning skall momsbeläggas. Med denna information samt de ökade kostnaderna för el/drivmedel/lån kommer detta att behöva regleras i avgiften. Information om budget och föreslagen avgift kommer i kallelsen till årsmötet

Stockar kvar att hämta på Mossvägen

Vi har anlitat företaget Klätterapan som fällt ett antal granar vid Mossvägen som är döda då de skadats av Barkborre. Det finns stockar kvar för att hämta till ved. Mvh Styrelsen

Granbarkborrar och trädfällning

Vi har anlitat företaget Klätterapan för att fälla ett antal granar vid Mossvägen som är döda då de skadats av Barkborre. Dessa kommer att falla, bara en fråga om när. Då kan det uppstå skador på ägor och el/tele/Fiber-ledningar

God Jul&Gott Nytt År

Önskar styrelsen medlemmarna och tackar för förtroendet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen

Momsplikt Samfälligheter

Enligt ny lag skall Samfälligheter vara momspliktiga vilket kommer att innebära att avgifterna blir momsbelagda men vi får då dra av utfört arbetes moms. Styrelsen återkommer med mer information efter hand. Ordförande

Regler allmäning/grönområden och tillstånd

På förekommen anledning vill styrelsen förtydliga att all verksamhet, grävning, fällning eller annan verksamhet utanför egen tomt är inte tillåtet utan tillstånd. Allmänning/grönområde är samfällighetens gemensamma mark och medlemmarna har utsett en styrelse att hantera detta vilket innebär att för att få utföra något arbete behövs medlemmarnas godkännande via vald styrelse. Styrelsen

Beläggningsarbete startar under hösten för våra grusvägar.

Sladdning och grusning kommer att ske under hösten för de vägar som inte är belagda efter senaste jobbeb med ny beläggnig av Ringvägen samt Bäckvägen. En stor insats och kostnad lades på att röja efter vägsträckningen och vi påminner om att fastighetsägarna ansvarar för att röja rent enligt tidigare information i diken som ansluter till egen tomt. Styrelsen

Vattenanläggningar som hämtar vatten från sjöarna Hoven och Långsjön

Styrelsen vill omgående få in information om de vattenanläggingarna som finns i området som pumpar vatten från Hoven respektive Långsjön då ett arbete har startats för att inventera samfällighetens vattenkonsumtion och vattensystem. Detta i kontext av allt lägre grundvattennivåer och regleringar från Länstyrelsen. Den information som skall lämnas in är: -Vem står som ansvarig för anläggningen -Var är anläggningen belägen -Vilka fastigheter brukar vattnet -Vilken sjö tas vattnet ifrån samt uppskattad mängd per år

Information Samfälligheten och styrelsens arbete 25 september 13:00 Stallgården

De som är intresserade att ta del av en information om samfälligheten samt styrelsens arbete är välkomna att komma till Stallgården den 25 september 13:00. Anmälan sker till peterbrottbyandersson@hotmail.com Väl mött! Styrelsen

Brandrisk och vattenbrist

Efter en längre period med torka ber vi er att vara mycket restriktiva med hur ni hanterar grunvattnet då det är låga grundvattennivåer. Vad det gäller brandrisken är den mycket hög och var försiktig vid grillning. Styrelsen

Kräftfisket avslutat

Nu är kräftfisket avslutat och rapportera gärna om resultat till undertecknad, peterbrottbyandersson@hotmail. com så återkommer jak med statistik. All fiske med burar från och med nu är tjuvfiske och skall beivras

Beläggning vägar nu på måndag den 8 augusti

Beläggningsarbetet kommer att starta den 8 augusti och det kommer att vara begränsad framkomlighet på Bäckvägen och Ringvägen men med möjlighet att kunna köra runt på småvägarna. Ordförande

Anmäl kräftfiske då det tyvärr är vanligt med tjuvfiske

Glöm inte att anmäla ert kräftfiske samt att ha namn och fastighetsnummer på burarna så vi kan hantera eventuella tjuvfiskare. Styrelsen

Information vägarbeten 2022

Det har varit väldigt mycket arbete med att hantera vägarna under våren då Samfälligheten fick beskedet att Transportstyrelsen ämnade dra in vårt statsstöd. Om inte träd/sly togs bort på Bäckvägen/Ringvägen(Gäller även övriga vägar men inte statsstödet) ges inget statsbidrag samt bidrag till att lägga de nya vägbanorna. Detta fick styrelsen hantera genom att omgående anlita ett externt företag(Klätteraporna) som nu har sågat/röjt efter Ringvägen/Bäckvägen(De statsstödda vägarna) då det varit eftersatt av både tomtägare och brist av medlemmar vid städdagarna

Låga grundvattennivåer, hantera grundvatten mycket sparsamt.

Då det är mycket låga grundvattennivåer skall dricksvatten hanteras mycket sparsamt. Som tidigare är det förbjudet att vattna gäsvatten eller fylla basänger från samfällighetens brunnar. Att köpa regnvattentunnor är mycket effektivt då man kan fortsätta att vattna blommor/odling utan att använda grundvatten

Flytt av båtar till båtplatsen, 7st båtar kvar....

Det är fortfarande 7st båtar som ligger mellan T-badet och den av samfälligheten beslutad båtplats nedan ängen vid Stallgården. Dessa skall flyttas senast till kräftfisket och om så inte sker kommer de att flyttas av samfälligheten till båtplatsen. Då de upprepade gånger fått information om detta kommer ingen mer information om flytten att ske

Kräftfiske 5-14 Augsti i våra vatten

•Styrelsen har begränsat kräftfisket till 5-14 Augusti. Varje fastighet får använda högst 3 st burar och max ta upp 50 st kräftor. Vi använder självkontroll

Städdagen genomförd

Tappra +30st medlemmar tog tag i arbetet med att städa upp i området. Det finns mycket kvar att göra så ni som inte av olika anledningar kunde delta kan hjälpa till med att städa bort sly i egna och grannarnas diken. Ordförande

Vägarbete Bäckvägen 4 juli. Vägen avstängd med möjlighet att köra runt.

Den 4 Juli kommer ett vägarbete att ske på Bäckvägen där den möter Mossvägen. Detta innebär att vägen är avstängd från 12:00 till det att det är klart uppskattat till 18:00. Framkomligheten kommer att vara via Mossvägen för att komma vidare till Norra delen och vise versa

Sly och trädröjnig Bäckvägen/ringvägen

Det är nu beställt ett arbete att röja vägarn Bäckvägen/Ringvägen enligt tidigare information om vad och varför så vi kan behålla statsstödet. Utförare är arboristerna Klätterapan AB och arbetet sker de närmaste veckaorna. De kommer att ha med sig en Skylift så respektera detta och ta en omväg då INGA vägar har bara en framfartsväg! Styrelsen

Avlivad mink hitta på Vretvägen

En avlivad mink hittades på Vretvägen. Då mink är ett skadedjur är det ok att avliva dessa djur enligt jaktlagen men inte ok att hantera den på detta sätt. Den som gjort detta skall kontakta viltvårdsansvarig för att vi skall få mer information om utbredning och fångstsätt

Städdag 2 juli 10:00 Stallgården samt hantera dikena i anslutning till tomterna.

Styrelsen utlyser en städdag för att rensa sly efter initialt Bäckvägen och Ringvägen då vi fått nedslag från Trafikverket vilket innebär att vi måste åtgärda detta så att vi behåller vårt bidrag till vägarna samt möjlighet till bidrag upp till 40% på nybeläggning så det är mycket pengar som står på spel. Tomtägarna måste ta ansvar för eget dike i anslutning till vägen enligt nedan beskrivning. Vänligen åtgärda detta omgående då detta resultat är direkt avgårande om vi skall kunna uppfylla beslutet om att lägga ny beläggning på vägarna

Årsmöte imorgon 15 maj 10:00 Stallgården

Välkommen till årsmötet som går av stapeln imorgon 15 maj 10:00 i Stallgården. Samfälligheten saknar fortfarande adresser till nedan fastigheter och det är viktig information då avgiften skall komma rätt. Det har kommit tillbaka kallelser till årsmötet för nedan fastigheter som inte har rätt adress för fakturering

OBS Felkatiga adresser för fakturering, återkoppla omgående till nedan mailadress!

Det har kommit tillbaka kallelser till årsmötet för nedan fastigheter som inte har rätt adress för fakturering. Skicka in rätt adress till ordförande på peterbrottbyandersson@hotmail. com

Kopplingstvång hundar, sluta med ofoget att ha hund lös.

Enligt Vallentunas ordningsstadgar gäller följande enligt nedan. Då områden och vägar innefattas för samfälligheten gäller nedan hela vårt område. Detta gäller även i skogen

Busskuren taggad...Detta efter att vi rustat upp den och målat den.....Info om detta mottages.

Felaktiga adresser, kontrollera och kontakta styrelsen

Det har kommit tillbaka kallelser till årsmötet för nedan fastigheter som inte tydligen har rätt adress. Skicka in rätt adress till ordförande på peterbrottbyandersson@hotmail. com

Årsmöte Söndagen den 15 maj 2021 klockan 10.00

HOVEN-LÅNGJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Medlemmarna i Hoven-Långsjöns Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Söndagen den 15 maj 2021 klockan 10. 00 Plats: Stallgården För granskning finns dokument på hemsidan under fliken ”Innevarande års dokument” Önskas papperskopior går dessa att beställa via Ordförande tel: 0730-294459 Vid fler än en ägare har endast ett exemplar skickats ut. Samtliga ovan nämnda dokument tillika Debiteringslängd hålls från och med den 15 april 2022 tillgängliga hos ordförande Peter Andersson, Kärrvägen 13

Ny del i dokument

Styrelsen har nu klagt upp dokument för miljö som innehåller råd och rekommendationer. Läs och begrunda. Styrelsen

Valberedningen söker personer som vill jobba i vår styrelse

Valberedingen via Lena Åsberg har nu startat arbetet med att komplettera styrelsen och behöver kandidater som är intresserade av vägunderhållsfrågor. Du tar direktkontakt med Lena på 0707467866. mvh//Peter

Eftersök på skadat rådjur

Idag har det genomförts ett eftersök på ett skadat rådjur som har vänster ben avslaget. Senast sågs det för en vecka och området som spårades och genomsökts är runt sågvägen/ekbacksvägen. Inget skadat rå hittades men väl såg vi 5st friska rå i området

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt år. Styrelsen

Projekt vattnet till Stallgården, installerat och igångkört!

Efter borrning för vatten till Stallgården och arbetet med att installera det samt bygga in det har undertecknad och Patrick Lundin slutfört den senaste installationen för Stallgården. Nu fungerar vatten till kök och toaletter. Det finns en diskmaskin och spis så det är förberett för fest om så önskas

Avgiften till Samfälligheten ej betald!

Vi har ett 15-tal medlemmar som inte betalt och som fått påminnelse om avgift. Då nästa del är kronofogden ber vi er som inte betalat göra det omgående för att besvara både Samfälligheten och er själva besvär. Ordförande

Båtar utan ägare vid nya båtplatsen

VI har 3st båtar som är uppdragna och saknar ägare som ligger på gärdet vid nya båtplasten. Vi låter de ligga kvar under september-oktoer sedan hanteras dessa(Skrotas/tas över/.

Städdagen genomförd men var vad ni?

Städdagen genomfördes i lördags med gott resultat. T-badet, Busskuren samt Bäckvägen slyröjdes med de tappra 30 personer(15 fastigheter) som kom! Men vad var ni övriga fastighetsägare? Vi har 278 fastigheter så en uppslutning på 60-70 personer eller mer torde inte vara omöjligt för en städdag dag per år? Nåja, det finns chans för bättring. Vi har öppnat för att kunna ha en brasa på ängen mot Långsjön vid nya båtplatsen så ni som av olika anledningar ej kunnat bidra till ökad trivsel i området kan nu själva röja sly efter vägarna och slänga det på brasan då mycket är kvar att göra

Glöm inte städdagen 7 augusti 10:00- Stallgården. 1 gång per år städar vi tillsammans!

Städdag 7 augusti 10:00- Stallgården och det gäller alla fastigheter! Nu är det dags att ta en städdag och vi samlas den 7 augusti 10:00 vid Stallgården för att städa och rusta upp inom området. Ta med grensax om du har och handsåg. Vi kommer att fokusera på några områden och det är: -T-Badet, Rensa sly nedfarten -Stranden Långsjön, Skräpplockning och båtflytt -Busskuren, Målning och upprustning -Slyröjning, brevlådor och vägar Styrelsen

Kräftfiske 6-15 augusti Långsjön

Styrelsen har begränsat kräftfisket till 6-15 Augusti. Varje fastighet får använda högst 3 st burar och max ta upp 50 st kräftor. Vi använder självkontroll

Vattenförsörjning, stora utmaingar

Efter en extremt lång och varm period står vi inför en stor utmaninga att hantera tillgång till dricksvatten. Det är en situation där myndigheterna meddelar att det är låga nivåer på grundvattnet och situationen blir värre då fortsatt torrt väder fortsätter. För att möta denna situation ger vi följande restriktioner: 1) Det är alltid förbjudet att vattna gräsmattor med sommarvattnet

Städdag 7 augusti 10:00- Stallgården

Städdag 7 augusti 10:00- Stallgården Nu är det dags att ta en städdag och vi samlas den 7 augusti 10:00 vid Stallgården för att städa och rusta upp inom området. Vi kommer att fokusera på några områden och det är: -T-Badet, Rensa sly nedfarten -Stranden Långsjön, Skräpplockning och båtflytt -Busskuren, Målning och upprustning -Slyröjning, brevlådor och vägar Väl mött Styrelsen

Invasiv art Gul Skunkkalla

Vi har fått information om att en invasiv art, Gul Skunkkalla, skall omgående bekämpas om den finns hos oss. https://www. naturvardsverket

Vattenprover Samfällighetens brunnar

Vattenproverna är nu klara och ett pumphus har fått nedslag på dålig vattenkvalitet. De är informerade och nytt prov kommer att tas inom en vecka för vidare analys. Provnummer ST2118494-003 (”3

Jordgetingar fotbollsplanen

Rapport har inkommit att det finns jordgetingar på fotbollsplanen. De som rapporerat detta skulle hantera detta. Styrelsen

Brandrisk och vatten brist

Det är mycket torrt i markerna så det är stor risk för skogsbrand. Eldningsförbud i Stockholms län. Det är mycket torrt så grundvattnet är vårt viktigaste livsmedel

Försiktighet nya beläggningen

Vi påminner om att den höga värmen och nya beläggningen bör hanteras med försiktighet vad det gäller att svänga stillastående. Vägbanan har inte härdat till sig och skadorna blir omfattande om man står still och lägger om ratten. Det går att laga och flytta tillbaka materialet om skadan uppstår och trycka till den

Hönshållning inom området. Regler från Jordbruksverket

Nya regler för registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap Den 21 april började nya regler gälla för registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap. De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, oavsett hur många eller syftet med djurhållningen, ska registrera din anläggning hos oss. Kravet gäller alltså även dig som har fåglar som hobby, till exempel om du har hobbyhöns

Björnlokorna

Föreningen har nu ättika att bekämpa Björnlokorna och idag arbetades det runt Stallgården. Ta kontkat med styrelsen så kan ni hänta ättika om ni ser att det växer Björnlokor i området. Ordförande

Nya båtplatsen, arbetsdag 1

Idag startade arbetet med att göra iordning båtplatsen och tre(3!) båtägare dök upp. Det har fällts en massa sly som skall dras upp till högarna på ägnen för att kunna eldas upp i höst. Ni båtägare som inte hade tid just idag kan ta en timme eller två när det passar och släpa bort slyn så vi kan fortsätta arbetet

Glöm inte båtplatsarbetsdagen söndag 13 juni!!

Söndagen den 13 juni tar vi tag i nya båtplatsen och hjälps åt att ställa iordning så båtarna får plats och att det blir snyggt. Samling 10:00 vid nya båtplatsen(Se de små anslagstavlorna) Ordförande

Båtägare arbetsdag 1

Söndagen den 13 juni tar vi tag i nya båtplatsen och hjälps åt att ställa iordning så båtarna får plats och att det blir snyggt. Samling 10:00 vid nya båtplatsen(Se de små anslagstavlorna) Ordförande

Sommarinformation från styrelsen

Hej, jag har fått ett antal frågor och tänkte sammanställa dessa i ett litet informationsbrev. Vid försäljning eller köp av en fastighet skall detta alltid meddelas till styrelsen så avgiften kommer till rätt ägare. Det myckna regnadet har påverkat flödet under infarterna

Protokoll årsmötet

Och nu har även protokollet scannats in och ligger under fliken dokument. Sedan tidigare finns protokollet anslaget på våra anslagstavlor. Ordförande

Kotroll av egna vägtrummor i området

Det är ett extremväder just nu men det belyser även de brister som finns på ett antal infarter/vägtrummor i området. Ni som har dåligt genomflöde måste åtgärda detta då vägbanan/vägkroppen blir förstörd. Detta är fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta

Viktigt förtydligande avseende informationen om båtplatser

Förtydligande föregående information. Den anmälan som inlämnats till polisen gäller de båtar som är omärkta då vi inte kan identifiera deras ägare och om vi skall flytta dessa är det viktig att vi har informerat polisen om det kommer att ske. De båtar som har fastighetsnummer kan kontakta styrelsen för att se till att flytten går smidigt och att plats finns på nya båtplatsen när båtarna flyttas

Båtar som skall flyttas till båtplats Långsjön

Samfälligheten har fastslagit att vi skall ha en gemensam båtplats och de båtar som ligger efter stranden har fått information om att de skall flyttas och vart. Det återstår båtar som ej är flyttade och det har gjorts en polisanmälan då flera av dessa båtar saknar fastighetsnummer eller identifikation. Vi ber båtägare att omgående flytta sina båtar till angiven plats, se infotavlorna vid brevlådorna

Belastning vägbanan vid värme

Undvik att lägga om ratten när bilen står stilla. Detta gör att vägbeläggningen vrids sönde med hål som följd. Låt bilen rulla innan ni svänger. mvh//Styrelsen

Insats för insekterna, ängsblommor sådda!

Det är nu sått på åkern nedan Kärrvägen med ängsblommor för att gynna insekter. Det är ett projekt att prova de åkerdelar som inte ingår i vår ängsmark för en bättre naturmiljö. Du kan även som tomtägare plantera ängsblommor i din trädgård, det kräver inte mer än ett par kvadratmeter så får du in fjärillar och humlor och andra insekter som jagar nektar

Årsmöte 16 maj 10:00 Fotbollsplanen

Årsmöte sker i år 16 maj på fotbollsplanen 10:00. Alla medlemmar är välkonmna men för att minska smittrisken rekommenderar vi att endast en om möjligt kommer per fastighet. Väl mött //Styrelsen

Båtar efter
Nu har ett polisärende upprättats så samfälligheten kan till sommaren städa upp och flytta båtar till anvisad plats. Denna akrivitet(20-talet båtar) kommer att planeras på ordinarie årsmöte 16 maj. Ordförande

Döda djur inom området

Då jag ibland inte får information om döda vilda djur inom området vill jag förtydliga att när man finner ett dött djur(Hare/räv/grävling/rå/älg/kron/dov/vildsvin samt rovfåglel) skall man anmäla detta till viltvårdsansvarig som är undertecknad. Detta för att kunna avgöra orsak och om det skall skickas till SVA vid misstänkt sjukdom. Anmälan gäller alltid vid viltolyckor och då kan jag vid behov genomför ett eftersök och avlivar skadat vilt

Fortfarande 19(!) st roddbåtar som ej har flyttats till båtuppläggningsplatsen Långsjön

Det är fortsatt båtar som ligger efter stranden mellan badplatsen och båtplatsen. Jag räknade till 19(!) st varav många låg under vattnet. Samfälligheten har beslutat att alla båtar skall ligga vid båtplatsen på ett ställe för Långsjön, se anslagstavlorna

Påskstädning och årsmötet bokat 16 maj

Styrelsen önska glad påsk och som förslag på lite motion efter äggätandet är att alla tar tag i egna diket och rensa/klipper det innan löven kommer igång. Jag slyröjde på Bäckvägen och det ser så mycket ttevligare ut efter arbetet gjort. Vi har även beslutat om att årsmötet kommer att ske den 16 maj 10:00 på fotbollsplanen

VInterväghållning och isvarning

Vägarna plogas efter snöfall då det kommit minst 5cm eller mer. Vi sandar vid behov och speciellt torsdagar så sopbilearna kommer fram fredag morgon. Backar och korsningar

Rishögen långsjön

Nytt datum 28 februari. Den 28 februari kommer rishögen på ängen mot Långsjön att eldas upp. Det är därefter inte tillåtet att lägga grenar/skräp där utan tomtägarna ansvarar för egna eldplatser. //Ordförnade

Det som göms i snö...Hundbajs!

Det är tråkigt att se alla undbajsar som ligger i plogvallen och runt brevlådorna. Detta är inte ok och de som har hundar får vackert plocka upp efter sina hundar så övriga slipper att kryssa fram för att undvika att trampa i dessa. Ordförande och hundägare

Sophämtning

Då det var halt vid sista sophämtningen kommer de som inte fick hämtning få det på fredag. Dock bör de som bor i branta backar om möjligt rulla ned sopkärlen till anslutningsvägen då tövädret gör det mycket svårt att få sanden att bita i vägbanan. Ordförande

Gott Nytt År!

Styrelsen önskar medlemmarna ett gott slut och gott nytt år! Styrelsen

Flöden under infarterna

Det ålägger ägaren av fastigheten att sköta infarten och att trumman fungerar och inte är blockerad. Detta är jätteviktigt då det är extrema vattenflöden nu och på vissa tomter rinner det dåligt/inte alls. Detta måste åtgärdas omgående då vägarna förstörs om de ligger i vatten eller blir översköljda

Skabbräv i området

På lördag kommer vi att jaga en skabbräv i området mellan 13:00-15:00 på lördag. Om du ser den innan eller under denna tid ring på 0730-294459. Ordförande

Låt inte bilen stå still när du vrider på ratten

Då den nya vägbanan inte satt sig är det mycket viktigt att bilen rullar innan man vrider på ratten. Om man gör det stilla vrider man sönder vägbeläggnigen och vi får ett hål. Om det mot förmodan händer försök lägga tillbaka de delar som lossnat och packa till det

Beläggningen åtgärdad

Nytt grus har lagts på och kör gärna över hela väganan så det packas. Undvik beställa tunga transporter då den behöver sätta sig. Ordförande

Beläggning lagd

Efter beläggnig har det varit delar av ytorna som bindmedlet legat öppet. Detta kladdar på skor och hundar. Entrepenör är vidtalad. Ordförande

Omplanering beläggning, sker den 25 september

Efter lite förseningar har nu informationen kommit från PEAB att de genomför beläggingen den 25 september i området enligt tidigare meddelad omfattning. Ordförande

Beläggningsarbetet börjar på tisdag den 22 september

Efter inspektion av vägar kommer hyvling av de vägar som skall beläggas ske de närmaste dagarna samt att beläggningsarbetet är nu beslutat till tisdagen den 22 september. De vägar som inte går att köra runt på, kolla upp när beläggningsbilarna kommer så att ni kan planera in/utpassage. Ordförande

Beläggningsarbetet igång

Beläggningsarbetet kommer igång i helgen med hyvling av vägbanan. Efter detta kommer belläggningsarbetet att utföras veckan efter om allt går bra på Norrvägen, Kärrvägen, Mossvägen, Klippvägen samt Långsjövägen mellan Bäckvägen och Ringvägen. Ordförande

Årsavgiften

Sista datum för att betala årsavgiften har passerats så ni som inte betalat kommer ni att få ett nytt inbetalningskort med påminnelseavgift. Glöm inte betala det då nästa steg blir ett ärende för kronofogden. Om det är frågor kontakta styrelsen så vi kan lösa dessa i god tid innan äredet går vidare

Kräftfisket är avslutat

Det förekommer burar i Långsjön i våra fiskevatten efter att kräftfisketiden avslutats. Detta är att betrakta som tjuvfiske och kan polisanmälas. Om burar hittas skall de omgående tas upp och lämnas till ordförande för vidare åtgärder

Belägning och reparation vägar

Det har skett reparation av vägarna Ringvägen/Bäckvegen i veckan. Vi kommer även att starta beläggningsarbete enligt årsbeslut och det kommer att ske i mitt september. Jag återkommer med exakt tid för detta. Ordförande

Uppläggning av båt på angiven båtplats

Vid flytt av båtar till angiven båtplats har Samfälligheten utsett ansvariga att hantera detta. Conny Jansson och Per Johansson. Kontakta Conny på 0707926381 så kan dessa gentlemän bistå med hur uppläggningen skall gå till

Båtar efter standen Långsjön

Det finns fortfarande båtar som ligger efter strandkanten i Långsjön. Dessa skall flyttas till båtplatsen/båtbryggan som upprättats för detta. Detta är ett årsmötesbeslut för att hantera båtarna på ett bra och ordnat sätt och lappar kommer att sättas på alla båtar som information

Brunnsregistret behöver kompletteras

Behovet av att upprätta ett register har lösts delvis då det via SGU kan vi få fram all data som vi behöver. https://apps. sgu

Information om kräftfiske 2020

Styrelsen har begränsat kräftfisket till 7-16 Augusti. Varje fastighet får använda högst 3 st burar och max ta upp 50 st kräftor. Vi använder självkontroll

Ny hemsida för samfälligheten

Nu har vi uppdaterat hemsidan och fått nya funktioner och layout. Här hittar du som tidigare information om samfälligheten. Ordförande

Vildsvin i området - 2020-05-28

Skyddsjakt kommer att ske framöver i området med säkerhet för alla boende. Dock kan det smälla till ordentligt dock senast 22:00 kvällstid. Detta då vildsvin välter soptunnor och bökar upp tomter
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.