Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – september 2021
Nyheter – november 2020

Kallelse årsmöte 2023

Publicerad söndag 2 apr, 17:17

HOVEN-LÅNGJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
KALLELSE


Medlemmarna i Hoven-Långsjöns Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma
Tid: Söndagen den 14 maj 2023 klockan 10.00
Plats: Stallgården


OBS! Medtag denna KALLELSE med medföljande dokument


För granskning finns dokument på hemsidan V15 under fliken ”Innevarande års dokument”
www.garnsekskogen.se Önskas papperskopior går dessa att beställa via Ordförande tel: 0730-294459
Vid fler än en ägare har endast ett exemplar skickats ut.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING:
1. Föreningsstämman öppnas. Val av funktionärer till dagens stämma: - Ordförande - Protokollförare - Två justeringspersoner tillika rösträknare


2. Frågan om stämman är stadgeenligt utlyst.


3. Godkännande av dagordningen.


4. Debiteringslängd innevarande år. Meddelande att debiteringslängden finns tillgänglig för granskning/signering samt som närvaroanteckning ordinarie möte 2023.


5. Fastställande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. Debiteringslängden finns tillgängliga för granskning och budget för verksamhetsåret 2023.


6. Fullmakter Godkännande av fullmakter. En fastighet med flera ägare har endast en röst. Den som har en röst får genom fullmakt företräda en annan namngiven fastighet.


7. Styrelsens årsredovisning A) Verksamhets- / förvaltningsberättelse B) Resultaträkning C) Balansräkning


8. Revisionsberättelse med fastställande av Resultat- och Balansräkning


9. Beslut om att ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022.


10. Behandling av inkomna motioner: Styrelsen har berett följande motion:
1 - Styrelsens förslag på båtplatser Hoven
2 - Uppdaterade priser och hantering för Stallgården


11. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer. Förslag är arvode på 55KSek.


12. Förslag till åtgärder 2023 Granskning av styrelsens förslag till åtgärder -Att utföras eller påbörjas under verksamhetsåret 2023.


13. Fastställande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2023.


14. Fastställande av senaste inbetalningsdag för uttaxerade samfällighetsavgifter För belopp som inte inkommit inom 14 dagar efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift. Belopp som inte inkommit efter ytterligare 30 dagar överlämnas till kronofogdemyndigheten för utmätning.


15. Information kostnad för utskick Då flertalet av medlemmarna inte anger fastighetsnummer eller adress har Wiveko svårt att spåra inbetalningarna. Detta kostar föreningen mycket pengar och vi ber alla att ange sitt fastighetsnummer på inbetalningen. OCR-nummer = Fastighetsnummer


16. Val av: A/ 2 ordinarie styrelseledamöter för kommande 2-års period. 1 Suppleant för kommande 1-års period
B/ Ordförande för kommande 1-års period.

Detta med antagande att uppdraget för kassörsarbetet fortsatt är utlagt och godkänt av stämman till Wiveko Ekonomi AB.


17. Val av: A/ 1 revisor för kommande 2-års period. B/ Revisorssuppleant för kommande 2-års period C/ Valberedning för kommande 1-års period, 3 personer, varav en är sammankallande.


18. Information vägunderhåll 2023 och framåt.


19. Miljöfrågor i anslutning till vårt område -Regnvattenhantering, rekommendation om regntunnor. -Kort redovisning inom miljöområdet. -Obligatorisk städdag 2023 -Viltvård


20. Övriga frågor. -Vattenföreningar i Långsjön, Information -Beredskapsplan -Båtplatsernas hantering -Kräftfiske -Anmälan för att fiska -Grannsamverkan -Ansvaret för rensning av egna diken. Åtgärder att genomföra. -Gräsklippning fotbollsplan/bad -Husvärd Stallgården


21. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och var föreningsstämmans protokoll skall hållas tillgängligt för medlemmarna.


22. Föreningsstämman 2023 avslutas.


Denna kallelse har anslagits på föreningens anslagstavlor.
Verksamhetsberättelse, Resultat- och Balansräkning, Revisionsberättelse, inlämnad motion med styrelsens förslag, styrelsens förslag till Utgifts- och Inkomststat och Verksamhetsplan finns tillgängliga för nedladdning på föreningens hemsida.
www.garnsekskogen.se under fliken Dokument.


Samtliga ovan nämnda dokument tillika Debiteringslängd hålls från och med den
14 april 2023 tillgängliga hos ordförande Peter Andersson, Kärrvägen 13.
Ekskogen april 2023
STYRELSEN

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.