Verksamhet

HOVEN-LÅNGSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2020-01-01 - 2020-12-31

Styrelsens sammansättning vald

Ordförande / Viltvårdsansvarig Peter Andersson -20 (2 år)

Kassör Vakant(Inköpt tjänst) -

Vice Ordförande/ Sekreterare Patrick Lundin -20 (2 år)

Vägfogde Tobias Leivald -20 (2 år)

Vattenansvarig Patrik Palmroos -20 (2 år)

Miljö Filip Mestanov -19 (2 år)
Suppleant Anette Ramström -19 (1 år)

Övriga ledamöter

Revisor Charlotte Åkerberg -19(2 år)

Revisor Bengt-Göran Karlsson -20(1 år)

Valberedningen har utgjorts av Lena Åsberg, Nina Johansson, Elisabeth Rubensdotter. Lena Åsberg, har varit sammankallande.

Deras förslag redovisas under detta årsmöte samt på hemsidan.

Stämma(or) och styrelsearbete

Ordinarie Föreningsstämma avhölls 2020-05-17, ca 40 personer närvarade utomhus på fotbollsplanen, coronasäkert!
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt dialog med Vallentuna kommun, Lantmäteriet, Kronofogdemyndigheten, REV, Trafikverket, Jordbruksverket och i övriga ärenden med medlemmarna.

Valberedningen

För att få årsmötena mer strukturerade och mindre kuppartade ber vi medlemmarna respektera valberedningens jobb och via dessa personer ge förslag till styrelsemedlemmar som vill arbeta för föreningens bästa. De vi väljer skall representera samfälligheten och återspegla den uttalade viljan som finns vid ordinarie möten. Ett styrdokument för hur arbetet genomförs har upprättats.

Miljön

Björnloka problemet har hanterats mekaniskt och med ogräsättika. Det är ett återkommande problem som kommer att behöva bekämpas i många år framöver. Inga nya miljöärenden har tillkommit under året.

Städdagen

I år har vi tagit till hjälp ungdomar som fått rensa dikena. Dock är det mycket kvar så om man vill ha ett sommarjobb är det bara att kontakta styrelsen.

Uttaxering

I föreningen ingår 278 fastigheter, ca 44% är permanentboende. De permanentboende betalar 1 andel, fritidsboende 0,7 och obebyggda 0,2 andelar. Beloppen framgår av Debiteringslängden, de ska vara inbetalda senast den dag som stämman beslutar, i regel den sista augusti

Om avgiften inte är betald efter påminnelse så överlämnas ärendet till Kronofogde myndigheten för indrivning. Några ärenden har överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Tyvärr har många inte betalat i tid och det kostar föreningen pengar med indrivning och andra kostnader.

För varje ärende debiterar Kronofogden en avgift på 600 kr som påförts dennes fastighet.

Vägar

Det stora under året är att vägarna i norra delen har fått ny beläggning. Det ingår i den långsiktiga planeringen för att belägga samtliga vägar i området då det visat sig kostnadseffektivt. Några trummor i området har inte släppt igenom vatten och fastighetsägare har meddelats att omgående åtgärda detta. Arbete med att såga ned grenar som hänger över vägarna fortgår men tomtägarna har eget ansvar att åtgärda detta.

Fastighetsägarna ansvarar själva för sandning vid soptunnorna. Fordon eller annat får ej ställas utmed vägen eller på allmänning, eftersom det försvårar vägunderhållet. Det är upp till varje fastighetsägare att skotta sin infart. Vid postlådorna gäller att varje enskild tomtägare ansvarar för att skotta undan så att postbilen kommer fram.

Sandlådorna har fyllts på. Vid halt väglag kan den enskilde utnyttja sanden, för att förbättra framkomligheten, den får ej användas på egna tomten. Lock skall ligga på då sanden innehåller salt.

Trafikbestämmelser

Vi uppmanar, liksom alla tidigare år, att färdas varsamt på vägarna. Hastigheten på våra vägar är max 30 km/h. Vi uppmanar även våra medlemmar att respektera motorförbudet på våra sjöar även på vintern för snöskotrar.

Övervakning av parkeringsplatsen vid T-badet är Svensk Bevakningstjänst. Detta innebär att endast medlemmar som tillhör vår förening har rätt att ställa sina fordon där. Parkeringstillstånd utfärdas av styrelsen, kontakta ordföranden

Grönområden

Gärdena är slagna en gång. Att slå gärderna är för att möta upp kraven för EU-bidrag och för att vi skall få en bättre närmiljö. Vi har mottagit jordbrukarstöd från jordbruksverket. Vi har fortsatt fälla stora träd i anslutning till vägar/tomter som står på allmänning som hotar fastigheter och ledningar. Detta arbete kommer att behöva ökas då det finns många träd efter vägarna.

Omkullblåsta träd får tillvaratas efter kontakt med styrelsen. Om någon vill ha hjälp med trädfällning på en angränsande allmänning som tillhör vår förening, kontakta styrelsen för beslut.

Häckar och buskar får ej skymma sikten så att trafikproblem uppstår. Max höjd vid väg-kors är 70 cm, enligt Vallentunas Trafiksäkerhetskommitté.

Detta är eftersatt av många fastighetsägare och vi uppmanar att dessa tar sitt ansvar och klipper i dikena.

Badplatsen
Det har städats och klippning har genomförts.

Båtbrygga
Från 2017 och framöver är båtbryggan den enda båtplats som föreningen skall ha för båtar i Långsjön. Medlemmar ansvarar själva för flytten av sin båt, dock finns det kvar 20-talet båtar efter strandlinjen. Detta skall åtgärdas av omgående innan våren 2021.

Stallgården

Vatten till stallgården har upphört då den brunn det togs ur har tagits ur bruk. Samfälligheten måste nu borra för vatten för att få igång verksamheten igen.

Viltvård
Viltvård kommer att bedrivas om det är sjuka djur eller annan olägenhet uppkommer. Inom området gäller koppeltvång av hundar. Ett rå har skjutits som var trafikskadat med avslaget ben.

Vid viltolyckor Alltid anmäla till polisen samt till viltansvarig (Peter Andersson) i styrelsen, så vi kan vid behov göra eftersök. Olyckor har inträffat på väg 977 med rådjur.

Hemsidan, www.garnsekskogen.se, där via nya hemsidan kan aktuell information om vår förening hittas. Information, som berör området, har kontinuerligt lagts in på hemsidan.

Kontakta gärna Styrelsen, om något av intressant bör förmedlas till medlemmarna.

Vatten har varit tillgängligt i norra och södra området. Vattenprover har tagits kontinuerligt och resultat publicerats på hemsidan.

Möjlighet till kräftfiske har funnits. Fotbollsspel har kunnat genomföras på planen med barn och föräldrar.

Övrigt kan vi redovisa, att samtliga fastighetsägare har tillsänts kallelser till ordinarie föreningsstämmor. Viktig information har även satts upp på den nya anslagstavlorna, vid infarter samt på brevlådeställningar, liksom på hemsidan.

Midsommarfirandet
Inget midsommarfirande genomfördes i år.

Beredskapsplan

Styrelsen jobbar vidare med en beredskapsplan. Då det finns stor risk för brand skall fastighetsägare notera när eldningsförbud inträder och när det är olämpligt att grilla utanför sin egen tomt.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en skön och trevlig sommar!

Peter Andersson Patrick Lundin Patrick Palmroos

Tobias Leivald Filip Mestanov

Förslag till åtgärder under verksamhetsåret 2020

Barmarksunderhåll
Fortsatt arbetsinsats på vägarna.

 • Beläggning av valda vägar/backar har genomförts och underhålla dessa.
 • Fortsatt dikesgrävning av vägar samt justering av upplagd jord vid behov
 • Kantskärning, Hyvling, Grusning, Sladdning, Dammbindning på de mindre vägarna vid behov
 • Ta bort träd i nära anslutning till vägarna(använda extern firma)

Vinterväghållning

 • Plogning sker vi minst 5 cm nysnö och grusning sker vid behov i backar och korsningar.
 • Ta ned träd efter Bäckvägen
 • Reparation av sandbehållare och vid behov inköp av nya
 • Påfyllning med saltad sand
 • Vid extrem halka, sandning
 • Upptining av vägtrummor vid behov

Underhåll av grönområden

 • Ta bort omkullblåsta o skadade träd. Rensa upp träd o grenar efter stormen som en gemensam obligatorisk städdag/städdagar tills området är rensat och städat.
 • Ta ned träd som ansluter till vägar och kan skada el/telenät/bostäder.
 • Se till att alla båtar i Lånsjön samlas på nya båtplatsen.

Övrigt

Ersättningen för föreningsarbete är 200:-/h för vuxna över 18 år.

Ersättningen för ungdomar under 18 år är 150:-/h.

 • Hitta intressenter för att driva sommarkafé

 • Städning av området. Vårstädning i regel sista lördagen innan Valborgsmässoafton

 • Fortsatt föra dialog med kommunen om att få tillbaka byggrätt om 80 + 40 kvm.

 • Bistå medlemmarna, för att få godkända avlopp

 • Hålla hemsidan uppdaterad med information om vad som är på gång

 • Informationsträff för nya o gamla medlemmar, berätta om vår förening o styrelsearbetet

 • Fortsatt uppföljning av vår närmiljö.

 • Klippa fotbollsplanen

 • Underhålla våra badplatser.

 • Bedriva viltvård inom området enligt viltvårdsplan.

//Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.